Tham quan nhà máy

Dưới đây là một số hình ảnh quy trình sản xuất cho phép bạn kiểm tra, hầu hết quy trình được làm bằng tay.